Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit

Buitenkinderen.nl

KvK 52203085
BTW 186074864B01
IBAN NL65 RABO 0112 2686 25 EUR
BIC RABONL2U

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Buitenkinderen.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en Wederpartij.
2. Indien u een aanbieding accepteert of een bestelling doet bij Buitenkinderen.nl, houdt dat in dat u deze Alemene Voorwaarden accepteert.
3. Deze Algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven ten behoeve van door Buitenkinderen.nl ingeschakelde medewerkers, tussenpersonen en andere derden.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Afwijking van bepalingen kan alleen na overleg en na schriftelijke vastlegging. In ieder geval wordt zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht gehouden.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden

Artikel 3 – Offertes en Aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Buitenkinderen.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Buitenkinderen.nl. Ter bevestiging van uw bestelling wordt binnen tien (10) dagen een orderbevestiging verzonden naar uw opggegeven email adres.
3. Buitenkinderen.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarde aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Buitenkinderen.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
4. Minimale orderwaarde is 5 Euro.
5. Buitenkinderen.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
6. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Artikel 4 – Prijzen, Betalingen en Verzending
1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in Euro´s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, administratiekosten, evetuele belastingen of andere heffingen, tenzijn anders aangegeven.
2. De uitvoeringstermijn van de overeenkomst vangt niet eerder aan dan nadat de Wederpartij de juiste en volledige gegevens aan Buitenkinderen.nl heeft doen toekomen om de overeenkomst in goede orde uit te voeren.
3. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Buitenkinderen.nl te melden.
4. Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
5. Betalingen geschieden altijd vooraf aan het verzendklaarmaken en het bezorgen van het bestelde. Zodra uw betaling is ontvangen en geaccepteerd, ontvangt u een email ter bevestiging van verzending.
6. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Buitenkinderen.nl gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Buitenkinderen.nl die daardoor direct of indirect ontstaan.
7. Indien Buitenkinderen.nl bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Buitenkinderen.nl onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
a. Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
b. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Buitenkinderen.nl toekomende bevoegdheid of een op Buitenkinderen.nl rustende verplichting ingevolge de wet;
c. In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Buitenkinderen.nl alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
8. Bij de bestelling worden de verzendkosten direct vermeld. Middels een keuzeoptie kan worden aangegeven hoe de bestelling verzonden dient te worden.
9. Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 5 – Levering
1. Buitenkinderen.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Buitenkinderen.nl kenbaar heeft gemaakt.
3. Bestellingen worden zo snel als mogelijk afgeleverd. Opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, tenzij een langere levertijd is afgesproken.
4. Leveringen geschieden in zijn geheel, er worden geen deelleveringen verzonden. Tenzij anders overeengekomen en met eventuele extra verzendkosten voor rekening van de Wederpartij.
5. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Wederpartij hiervan z.s.m. doch uiterlijk één maand nadat de bestelling is geplaatst, bericht en heeft Wederpartij tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Buitenkinderen.nl. In geval van ontbinding door niet of niet tijdig kunnen leveren, wordt het eventuele overgemaakte bedrag (gedeeltelijk) binnen 30 dagen incl. verzendkosten terugbetaald.
6. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
7. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Buitenkinderen.nl een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
9. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Buitenkinderen.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op Wederpartij over.
Artikel 6 – Reclames en Herroepingsrecht1. Buitenkinderen.nl draagt geen enkel risico van beschadiging en verlies van artikelen tijdens het transport. U kunt, indien u dit risico niet wilt dragen, ervoor kiezen het pakket aangetekend en/of verzekerd te laten verzenden.
2. Indien er sprake is van beschadiging aan de verpakking, dient dit direct op de vrachtbrief of pakbon van de vervoerder kenbaar te worden gemaakt. Tevens moet dit direct kenbaar worden gemaakt aan Buitenkinderen.nl
3. Wederpartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Wederpartij Buitenkinderen.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
4. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Buitenkinderen.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
5. Bij de aankoop van producten heeft de Wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven (7) werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
6. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product ontbeschadigd is en in originele, ongeopende verpakking zit.
7. De kosten voor retourzendingen komen voor rekening van Wederpartij.
8. Bij retourzendingen dienen artikelen afdoende beschermd en omverpakt te worden, zodat deze niet beschadigen tijdens transport.
9. Bij retourzendingen dient Wederpartij het verzendbewijs van de vervoerder te noteren en de bijbehorende postcode door te geven aan Buitenkinderen.nl, opdat de zending gevolgd kan worden. Zodra het pakket in goede orde bij Buitenkinderen.nl is gearriveerd, wordt binnen 30 dagen het betaalde orderbedrag, verminderd met de verzendkosten, teruggestort.
10. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn:
a. producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn
b. producten die door Buitenkinderen.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Wederpartij
c. audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
d. producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
e. producten die snel kunnen bederven of verouderen
Artikel 7 – Garantie en aansprakelijkheid

1. Buitenkinderen.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Voor door Buitenkinderen.nl geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld.
3. Indien aanspraak kan worden gemaakt op garantie, dient men contact op te nemen met Buitenkinderen.nl, waarna in overleg het desbetreffende defecte artikel aan de leverancier danwel aan Buitenkinderen.nl wordt geretourneerd. Het artikel kan zonder portokosten (franco) worden geretourneerd. Wederpartij dient het verzendbewijs van vervoerder met bijbehorende postcode aan Buitenkinderen.nl door te geven, zodat de zending gevolgd kan worden. Buitenkinderen.nl zal er zorg voor dragen dat betreffend artikel gerepareerd of vervangen wordt en zal geen verzendkosten in rekening brengen.
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
a. Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Buitenkinderen.nl of de fabrikant zijn verricht
b. Indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt
c. Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik
d. Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud
5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Buitenkinderen.nl daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
6. Buitenkinderen.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Wederpartij of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Buitenkinderen.nl. Buitenkinderen.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7. Buitenkinderen.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Buitenkinderen.nl is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8. Indien Buitenkinderen.nl om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt. De aansprakelijkheid van Buitenkinderen.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
9. De Wederpartij vrijwaart Buitenkinderen.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Buitenkinderen.nl toerekenbaar is.
10. Indien Buitenkinderen.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Buitenkinderen.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Buitenkinderen.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Buitenkinderen.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.


Artikel 8 – Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Buitenkinderen.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Buitenkinderen.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Buitenkinderen.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hierbij kunt u denken aan: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdig levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunningen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
3. Indien Buitenkinderen.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen resp. na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Buitenkinderen.nl gerechtigd om het reeds nagekomen resp. na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 9 – Intellectueel eigendom

1. Wederpartij erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Buitenkinderen.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
2. Onder intellectueel eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, beeld-, tekeningen-, en modellenrechten en/of andere (intellectueel eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
3. Het is Wederpartij verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Buitenkinderen.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.


Artikel 10 – Persoonsgegevens

1. Door het plaatsen van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Buitenkinderen.nl. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van uw bestelling. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming van Wederpartij. Buitenkinderen.nl aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid indien derden zich – onrechtmatig – toegang tot deze gegevens verschaffen.
2. Buitenkinderen.nl maakt gebruik van betaaldiensten van Mollie B.V. Door een bestelling te plaatsen op Buitenkinderen.nl en te betalen via een van de aangeboden betaaldiensten, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden gedeeld met Mollie B.V. voor het verwerken van uw bestelling. Buitenkinderen.nl heeft met Mollie B.V. in het kader van de AVG een Verwerkersovereenkomst afgesloten.

3. Op schriftelijk verzoek van Wederpartij zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de Wederpartij meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. Buitenkinderen.nl verstrekt, zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie, geen gegevens aan derden waardoor de privacy van Wederpartij in het geding komt.

4. Buitenkinderen.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.


Artikel 11 – Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Buitenkinderen.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Buitenkinderen.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Buitenkinderen.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

4207 Gorinchem
06-28770581 (bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 9-12 uur)
contact@buitenkinderen.nl

Privacyverklaring

Door het plaatsen van een bestelling worden de door u opgegeven gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Buitenkinderen.nl en, via onze betaaldiensten, van Mollie B.V. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van uw bestelling. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Op schriftelijk verzoek zullen uw opgeslagen persoonsgegevens u ter inzage worden verstrekt. De door u meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. Buitenkinderen.nl verstrekt, zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie, geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt.

Buitenkinderen.nl is vooralsnog niet voornemens u mail te gaan sturen, anders dan automatische bevestigingsmail die u ontvangt na bijvoorbeeld het plaatsen van een bestelling.
Wel behoudt Buitenkinderen.nl zich het recht voor u in de toekomst te informeren middels een nieuwsbrief. Mocht u die informatie niet verder willen ontvangen, dan zal daar te zijner tijd een passende oplossing voor worden geboden.

Buitenkinderen.nl neemt te allen tijde de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.